Nowy obowiązek biegłego rewidenta

W dniu 6 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649). Z tym też dniem traci moc ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.).

Ustawa określa m.in. zasady uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów, odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, działalności firm audytorskich. Ponadto wprowadza przepisy określające zasady sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami. Po wejściu ustawy w życie biegli rewidenci będą więc objęci, oprócz nadzoru sprawowanego przez samorząd zawodowy, dodatkowym nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego.

Z przepisów ustawy wynika, że biegły rewident może wykonywać zawód jako:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
  • osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 


W przypadkach wymienionych w pkt 2-4 biegły rewident wykonuje zawód w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Dodać należy, że na zasadzie wyjątku ustawa zezwala na wykonywanie zawodu biegłym rewidentom zatrudnionym w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracującym w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego. Będzie to możliwe po zawarciu przez nich umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z przepisami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności oraz zasadami etyki zawodowej. Dotychczasowy katalog kar obejmujący upomnienie, naganę, zakaz wykonywania zawodu i wydalenie z samorządu został poszerzony o karę pieniężną (do wysokości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok w odrębnych przepisach).