Nowa ustawa o biegłych rewidentach

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) począwszy od dnia 6 czerwca 2009 r. (dnia wejścia w życie ustawy) biegły rewident, który w związku z wykonywaniem czynności

rewizji finansowej dowiedział się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez funkcjonariusza publicznego z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw.

Obowiązek ten ciąży na biegłym rewidencie również wtedy, gdy dowiedział się o udzieleniu albo obietnicy udzielenia funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowej lub osobistej.